Tổng hợp Từ, Cụm từ, Câu thông dụng Tiếng Trung
2000 tu thong dung tieng Trung theo chu de : Khoảng 2000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề kèm Hình ảnh và Phát âm Từ vựng
6000 tu thong dung tieng Trung : Khoảng 6000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề Từ vựng
1000_Phrases_Chinese - Vietnamese : Khoảng 1000 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
2000_Phrases - Chinese_Vietnamese : Khoảng 2000 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
3500_Phrases - Chinese_Vietnamese : Khoảng 3500 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
2300_Sentences - Chinese_Vietnamese : Khoảng 2300 Câu mẫu theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Câu