Tổng hợp Từ, Cụm từ, Câu thông dụng Tiếng Nhật
2000 tu thong dung tieng Nhat theo chu de : Khoảng 2000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề kèm Hình ảnh và Phát âm Từ vựng
6000 tu thong dung tieng Nhat : Khoảng 6000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề Từ vựng
1000_Phrases_Japanese - Vietnamese : Khoảng 1000 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
2000_Phrases - Japanese_Vietnamese : Khoảng 2000 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
3500_Phrases - Japanese_Vietnamese : Khoảng 3500 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
2400_Sentences - Japanese_Vietnamese : Khoảng 2400 Câu mẫu theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Câu