Tổng hợp Từ, Cụm từ, Câu thông dụng Tiếng Pháp
2000 tu thong dung tieng Phap theo chu de : Khoảng 2000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề kèm Hình ảnh và Phát âm Từ vựng
6000 tu thong dung tieng Phap : Khoảng 6000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề Từ vựng
1000_Phrases_French - Vietnamese : Khoảng 1000 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
2000_Phrases - French_Vietnamese : Khoảng 2000 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
3500_Phrases - French_Vietnamese : Khoảng 3500 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
2300_Sentences - French_Vietnamese : Khoảng 2300 Câu mẫu theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Câu