Dữ liệu Từ điển Trung - Việt và Việt - Trung
Chinese - Vietnamese : Từ điển Trung - Việt
Vietnamese - Chinese : Từ điển Việt - Trung