Dữ liệu Từ điển Nhật - Việt và Việt - Nhật
Japanese - Vietnamese : Từ điển Nhật - Việt
Vietnamese - Japanese : Từ điển Việt - Nhật