Dữ liệu Từ vựng theo chuyên ngành
160 Thuat ngu Marketing : 160 Thuật ngữ Marketing
168 Thuat ngu Co quan, to chuc VN : 168 Thuật ngữ Cơ quan, Tổ chức VN
175 Thuat ngu Ke toan : 175 Thuật ngữ Kế toán
3500 Thuat ngu Kinh te : 3500 Thuật ngữ Kinh tế
500 Thuat ngu Bao hiem : 500 Thuật ngữ Bảo hiểm
600 Thuat ngu Thuy dien : 175 Thuật ngữ Kế toán