Dữ liệu Trắc nghiệm ngữ pháp chung
Preposition_667 : Khoảng 650 câu hỏi Trắc nghiệm giới từ
Test (elementary)_3340 :Khoảng 3300 câu hỏi Trắc nghiệm sơ cấp được phân làm nhiều nhóm
Test (intermediate)_9300 : Khoảng 9300 câu hỏi Trắc nghiệm trung cấp được phân làm nhiều nhóm
Test (advanced)_9210 : Khoảng 9200 câu hỏi Trắc nghiệm cao cấp được phân làm nhiều nhóm