1. Tạo mới tệp dữ liệu Từ vựng
2. Thao tác với tệp dữ liệu Từ vựng
3. Các lựa chọn học từ vựng
4. Học từ vựng Anh - Việt và Việt - Anh với Lựa chọn thông thường
5. Học từ vựng Anh - Việt với Lựa chọn trễ phát âm và Lựa chọn trễ từ
6. Học từ vựng Anh - Việt và Việt Anh với Lựa chọn chế độ chính tả
7. Học câu với Lựa chọn chế độ hội thoại
8. Học câu với Lựa chọn chế độ luyện nghe