5.1 Tạo mới tệp dữ liệu Từ vừng5.2 Làm việc với dữ liệu Từ vừng6.0 Các lựa chọn học từ vựng6.1-2 Học từ vựng Anh - Việt và Việt - Anh với Lựa chọn thông thường6.3-4 Học từ vựng Anh - Việt với Lựa chọn trễ phát âm và Lựa chọn trễ từ6.5-6 Học từ vựng Anh - Việt và Việt Anh với Lựa chọn chế độ chính tả6.7 Học câu với Lựa chọn chế độ hội thoại6.8 Học câu với Lựa chọn chế độ luyện nghe